fbpx
banner_เงื่อนไขการรับประกัน2

เงื่อนไขการรับประกันนาฬิกา

1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปีเต็ม นับตั้งแต่วันที่ประทับลงในเล่มประกันจนครบ 1 ปี  ทั้งค่าบริการ และแบตเตอรี่

2. สินค้าจะได้รับการประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของการ ผลิตเท่านั้น

3. รับประกันเฉพาะความบกพร่องของการทำงานของตัวเรือนและแบตเตอรี่เท่านั้น  ไม่รวมถึงอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายนอก เช่น  สาย ตัวเรือน กระจก หรือรอยขีดข่วนต่างๆ

4. ผู้ซื้อจะต้องส่งใบรับประกันจากทางร้านมาด้วยทุกครั้ง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้ากับทาง www.jkbeaterwatch.com โดยส่งสินค้ากลับมาได้ตามชื่อ-ที่อยู่ตามหน้าเว็บไซต์ ****(ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบก่อนจัดส่งพัสดุ)**** 

5. ทางร้านไม่คิดค่าจัดส่งใด ๆ ภายในระยะเวลารับประกันสินค้า

6. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายผ่านทางร้าน JK Beater Watch เท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกันสินค้า 

1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  การใช้งานที่ผิดวิธี  การทดลอง  การสาธิต  การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและผิดพลาด  การแกะซ่อมบำรุงมาจากที่อื่นหรือด้วยตัวเอง  หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

2. อาการเสีย หรือความเสียหาย หรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใส่ตัวสินค้า  เหงื่อซึมเข้าเครื่อง  หรือภัยธรรมชาติ  เช่น  ไฟไหม้  น้ำท่วม  แผ่นดินไหว

3. อาการเสีย หรือความเสียหาย หรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการวาง หรือนำเข้าใกล้สนามแม่เหล็ก  เช่น  ลำโพง  เครื่องขยายเสียง  โทรทัศน์  วิทยุ  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ก่อคลื่นสนามแม่เหล็ก และทำความเสียหายให้กับตัวสินค้า

4. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน และการสึกกร่อน  ขึ้นสนิม  หรือรอยเปรอะเปื้อนจากการใ้ช้งาน และภัยจากสัตว์ หรือแมลงกัดแทะ

5. รอยขูดขีด และความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

6. หมายเลขเครื่องของตัวสินค้าถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย  และใบรับประกันสินค้าถูกแก้ไข  ขีดฆ่า หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

7. ไม่รับประกันอะไหล่ หรืออุปกรณ์ภายนอก  เช่น  สาย  ตัวเรือน  กระจก  หรือรอยขีดข่วนต่างๆ

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

1. สินค้ามีตำหนิ  หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป มีรอยตำหนิมากเกินกว่าที่ท่านจะรับได้

2. สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ  หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป ไม่ตรงกับสินค้า หรือรุ่นที่ท่านได้สั่งซื้อไว้

3. ในกรณีที่ได้รับสินค้าไปแล้ว มีปัญหาภายใต้เงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าให้แจ้งทางร้านทันที ทางร้านยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับ (ฉะนั้นหลังจากท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้รีบตรวจเช็คสินค้า และระบบการทำงานต่างๆของสินค้าโดยทันที หากมีปัญหาใดภายใต้เงื่อนไข จะได้ส่งเปลี่ยนคืนทันที)

4. ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทางร้านขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนคืนสินค้า  เช่น  ได้รับสินค้าไปแล้วไม่ชอบแบบ  ไม่ชอบสี  ไม่ชอบไซส์  เป็นต้น

ติดต่อ JK Beater Watch
error: Content is protected !!
X
%d bloggers like this: